Aile Hukuku

 • Boşanma davası,
 • Soybağının reddi davası ve babalık davası 
 • Anlaşmalı boşanma davası ve protokol hazırlanması,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet davası ve Nafaka davası,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

Ceza Hukuku

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.

İcra ve İflas Hukuku

 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
 • İhalenin feshi davaları,
 • İhtiyati haciz talepleri,
 • İcra Ceza Davaları,
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Menfi tespit davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İflas davaları,
 • İflasın Ertelenmesi Davaları,
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

İş Hukuku

 • Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Alacağı gibi işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İş sözleşmesinin haklı ya da haksız nedenle feshi halinde ihtarname hazırlanması,
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • Avukatlık danışma hizmetleri.

Tazminat Hukuku

 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları,
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları),
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Tüketici Hukuku

 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 • Ayıplı Mallardan doğan davalar
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Devre  doğan davalar
 • Garantili mallardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
 • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

Paylaş